https://augdal.no/Skins/Menu/link.html

Metrobuss Jonsvannsveien - Moholt

I regi av Trondheim kommune, og som en del av Miljøpakken, ble Jonsvannsveien mellom Lidarende og Brøsetveien tilrettelagt for metrobuss. Utbyggingen varte fra 2018 til 2019. 

Utbyggingen dreide seg i hovedsak om: 

  • Utvidelse av vei til fire kjørefelt
  • Bygging av nye gang- og sykkelveier
  • Bygging av to metrobusstasjoner og to holdeplasser for annen trafikk
  • Forlengelse av eksisterende underganger for myke trafikanter
  • Opparbeidelse av støyskjermer
  • Nytt vann- og avløpsanlegg i deler av Jonsvannsveien
  • Etablering av signalanlegg i krysset Frode Rinnans vei/Jonsvannsvein


Levert av  
mangadexmangadex