Metrobuss Jonsvannsveien - Moholt

I regi av Trondheim kommune, og som en del av Miljøpakken, skal Jonsvannsveien mellom Lidarende og Brøsetveien tilrettelegges for metrobuss. I den forbindelse vil det i perioden januar 2018 - juli 2019 foregå bygging. 


Utbyggingen dreier seg i hovedsak om: 

  • Utvidelse av vei til fire kjørefelt
  • Bygging av nye gang- og sykkelveier
  • Bygging av to metrobusstasjoner og to holdeplasser for annen trafikk
  • Forlengelse av eksisterende underganger for myke trafikanter
  • Opparbeidelse av støyskjermer
  • Nytt vann- og avløpsanlegg i deler av Jonsvannsveien
  • Etablering av signalanlegg i krysset Frode Rinnans vei/Jonsvannsvein


Planlagt byggeperiode er: januar 2018 - juli 2019


Kjøremønsteret vil i denne forbindelse endres gjennom ulike faser av veibyggingen. Det er vår intensjon å holde ett kjørefelt i begge retninger og én gang- og sykkelvei åpen for trafikk gjennom hele byggeperioden. Det vil bli benyttet godkjent sikring mellom myke trafikanter og biltrafikk, samt mellom biltrafikk og anleggsområdet. Mellom myke trafikanter og anleggsområdet vil det bli sikret med anleggsgjerder. 


For mer informasjon se miljøpakken
Levert av  
mangadexmangadex