I regi av Statens vegvesen, og som en del av Miljøpakken, ble deler av Ringvålvegen tilrettelagt for metrobuss

Metrobuss Ringvålvegen vegbyggingstiltak

Prosjektnavn: Metrobuss Ringvålvegen vegbyggingstiltak
Kontraktssum: 8,5 mill
Periode: 2019
Type: Infrastruktur
Oppdragsgiver/byggherre: Statens vegvesen Region Midt

Nøkkelopplysninger:

  • Oppfylling og utvidelse av veg inkl. vegrekkverk
  • Bygging av gang- og sykkelveg
  • Ny kulvert for Søra (bekk) under vegen
  • Gatelysanlegg
  • Ivaretakelse av fremmede arter