I regi av Trondheim kommune, og som en del av Miljøpakken, ble Jonsvannsveien mellom Lidarende og Brøsetveien tilrettelagt for metrobuss.

Metrobuss Jonsvannsveien/Moholt

Prosjektnavn: Metrobuss Jonsvannsveien/Moholt
Kontraktssum: 60 mill
Periode: 2017-2019
Type: Infrastruktur
Oppdragsgiver/byggherre: Trondheim kommune, Kommunalteknikk

Nøkkelopplysninger:

  • Utvidelse av vei til fire kjørefelt
  • Bygging av nye gang- og sykkelveier
  • Bygging av to metrobusstasjoner og to holdeplasser for annen trafikk
  • Forlengelse av eksisterende underganger for myke trafikanter
  • Opparbeidelse av støyskjermer
  • Nytt vann- og avløpsanlegg i deler av Jonsvannsveien
  • Etablering av signalanlegg i krysset Frode Rinnans vei/Jonsvannsveien